Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť  SHILA STYLE s.r.o., Thalyho 4, 945 01 Komárno, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu NITRA Vložka číslo 10744/N, IČO: 36525031, IČ DPH: SK2020158679, tel. +421 35 7700551, e-mail: info@shilastyle.eu (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Tieto ceny neobsahujú dopravné náklady. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie (bod 3.4.).

3.2.1. Konečná cena „cena celkom" uvádzaná v objednávkovom formulári ako aj pri voľbe platby je koncová cena vrátane DPH a poštovného, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku zaplatiť. Túto cenu nie je možné jednostranne meniť.

3.3.Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.

3.4. Ceny za prepravu pri voľbe :

a) kuriérskou službou -na dobierku pri preberaní tovaru kuriérom 4,90 EUR

b) kuriérskou službou- bankovým prevodom pri platbe vopred  3,90 EUR

c) balíkovou službou Slovenskej pošty - 4,90 EUR, v prípade dobierky 5,90 EUR

3.4.1. Balné je zahrnuté v cene dopravy

3.4.2. Uvedené ceny za poštovné sú s DPH.

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1. Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

4.2. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:


a) prevodným príkazom zo svojho účtu - Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom,


b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho - Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom,

c) osobne v našich predajniach pri prevzatí tovaru (kartou, v hotovosti) - Daňový doklad (pokladničný blok) obdrží kupujúci priamo v predajni.

4.3. Platba je možná iba v EUR.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom kuriérskou službou alebo balíkovou službou Slovenskej pošty.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom aj záručný list.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný,
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:


a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,


b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodného obalu a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),


c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 Predávajúci vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoOS") a v súlade aj s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Účelom Reklamačného poriadku je informovať kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej 'reklamácia') vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

- Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

Zodpovednosť za vady:

- Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri prevzatí kupujúcim (§619ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady , ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§619 ods. 2). Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra, pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.


8.3. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, pre ktorý platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§626 Občianskeho zákonníka).

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj presný popis vady.

8.5.Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň v čase od 8:30 do 15:00 zaslanou na adresu sídla predávajúceho.

8.6. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. 

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. 

- Ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave tovar riadne užívať má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- V prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

- Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru má predávajúci právo poskytnúť primeranú zľavu z ceny výrobku.

- Ak reklamácia nie je vybavená do 30 dní má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

8.7. Záruka sa nevzťahuje na:

- bežné opotrebenie veci a mechanické poškodenie (alebo jej častí) spôsobené používaním,

- vady a poškodenia spôsobené mechanickým a násilným poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného;

- vady a poškodenia spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby;

- vady a poškodenia spôsobené nedodržaním účelu a zásad používania tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti;

- tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;

- vady a poškodenia tovaru spôsobené nevhodnou opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami dodávateľom;

- vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel;

8.8. POSTUP REKLAMÁCIE:


Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

- Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list.

- V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe tovaru, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

- V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu chybný tovar s uvedením:

• presnej špecifikácie tovaru,
• množstvo tovaru,
• dôvod reklamácie (presný popis vady,..)
• meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá reklamuje tovar,
• kópiu faktúry, na základe ktorej bol tovar prevzatý.

Tovar zasielajte formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

8.9. Doba vybavenia reklamácie - reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

8.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia.V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

8.11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s
Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu http://www.shilastyle.eu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky v rámci internetovej predajne SHILA STYLE s.r.o., a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.
9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod SHILA STYLE s.r.o., zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@shilastyle.eu. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Registrácia – zriadenie účtu

Registrovať a zriadiť účet si môže len osoba staršia ako 18 rokov, právne spôsobilá v plnom rozsahu k právnym úkonom. Prihlasovacie meno nie je možné meniť a nesmie byť hanlivého charakteru ( v rozpore so zákonom a s dobrými mravmi ). Pri registrácii je používateľ povinný uviesť len pravdivé údaje, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail. Registrácia je neprenosná na inú osobu.

Pri registrácii je každý povinný sa oboznámiť s VOP a toto potvrdiť v registračnom formulári. Registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa.

Odoslaním registrácie vzniká zmluvný vzťah vyplývajúci z VOP medzi prevádzkovateľom a používateľom.

Každému používateľovi bude registráciou zriadená schránka, kam budú odosielané informácie a oznámenia.

10.1. Zrušenie a blokácia používateľského účtu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia alebo blokovania používateľského účtu v prípadoch:

- porušenia VOP

- uvedením nepravdivých údajov pri registrácii

- používanie účtu bolo umožnené tretej osobe, a táto osoba spôsobila škodu, či s vedomím používateľa alebo nie,   zodpovedá za škodu používateľ


11. Záverečné informácie

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na mailovú adresu info@shilastyle.eu, prípadne sa telefonicky kontaktovať na +421 35 7700551 alebo 0905446196.

 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
11.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Komárne, dňa 15.7.2020

 

Prihlásenie